Články

  Rozúčtovanie nákladov na teplo v bytových domoch.

  28.10.2012
  Najväčšiu položku spravidla v nákladoch na bývanie v bytoch tvoria náklady na teplo. Ide niekedy až o 60% z celkových nákladov spojených s užívaním bytov. Byty a nebytové priestory nie sú samostatné spotrebiče tepla, nie sú navzájom medzi sebou tepelne izolované. Často sa stáva, že rozlohou rovnaké byty v jednom dome platia za teplo násobne rozdielne sumy a medzi vlastníkmi vznikajú spory.

  Niečo o hypoúveroch

  28.10.2012
  Financovanie bývania riešia určite mnohí z vás. Kúpiť si byt alebo dom je však dlhodobá a náročná investícia, ku ktorej vám môže pomôcť aj získanie hypotekárneho úveru v niektorej z bánk.

  Možnosti a metódy rozúčtovania spoločných nákladov bytového domu na jednotlivých vlastníkov

  22.09.2012
  Nájsť 100% spravodlivý princíp rozúčtovania spoločných nákladov v bytovom dome na jednotlivých vlastníkov je z pohľadu praxe nemožné. Spôsob akým budú rozúčtované jednotlivé náklady si určujú sami vlastníci. Deje sa tak prioritne na schôdzach vlastníkov a to formou odsúhlasenia nadpolovičnou väčšinou prítomných. Správca má v tomto procese prevažne odporúčaciu a poradenskú funkciu. Odsúhlasený spôsob rozúčtovania je správca povinný akceptovať a vykonať. Po schválení určitej metódy rozúčtovania nákladov je zákonité, že časť vlastníkov, ktorá za návrh nehlasovala má pocit nespravodlivosti.

  Kontrola správcu pri nakladaní s financiami vlastníkov

  28.08.2012
  Povinnosť správcu umožniť kontrolu nakladania s financiami vlastníkov vyplýva priamo zo zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov § 8b odsek 2. písm. f: " Pri správe domu je správca povinný umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv". V snahe o čo najvyššiu mieru transparentnosti medzi vlastníkmi a správcom je vhodné, ak správca umožní a poskytne prístup k informáciám nad rámec povinností, ktoré mu predpisuje zákon.

  Zateplenie bytových domov a možnosti jeho financovania

  28.08.2012
  O pozitívnom vplyve zateplenia bytového domu na peňaženky vlastníkov niet pochybností. Avšak zateplenie si vyžaduje nemalú investíciu na ktorú stav finančných prostriedkov vo fonde opráv v drvivej väčšine prípadov nestačí.

  Alternatívni dodávatelia plynu

  22.08.2012
  Zmena dodávateľa plynu sa stáva v súčasnosti bežnou realitou aj v bytových domoch, ktoré majú vlastné plynové kotolne slúžiace na výrobu tepla a ohrev TÚV. Nie vždy to môže priniesť očakávaný efekt.

  Viete ako sa spravuje Váš majetok?

  13.08.2012
  Po roku 1989 sme sa stali vlastníkmi našich bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníkmi spoločných priestorov a zariadení v bytových domoch. Vieme ako spravovať a zveľaďovať svoj vlastný a spoločný majetok?
<< < 1 > >>