Viete ako sa spravuje Váš majetok?

13.08.2012

Po roku 1989 sme sa stali vlastníkmi našich bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníkmi spoločných priestorov a zariadení v bytových domoch. Vieme ako spravovať a zveľaďovať svoj vlastný a spoločný majetok?
Vieme ako správne narábať a hospodáriť s finančnými prostriedkami bytového domu? Toto sú otázky, ktoré si určite kladú zodpovední vlastníci v bytových domoch nielen v čase doručenia vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov. Pri hľadaní spoločnej odpovede je potrebné popísať jednotlivé formy správy bytových domov.
Prvá forma správy je spravovanie bytového domu založením spoločenstva vlastníkov bytov, (ďalej už len SVB), kde si zvolí valné zhromaždenie vlastníkov predsedu spoločenstva a radu ako dozorný orgán. V takomto prípade pre výkon tejto formy správy bytového domu existujú dva varianty: 1.variantom je vykon správy, len prostredníctvom vzniknutého SVB. Treba si však uvedomiť, že správa bytového domu nie je jednoduchá činnosť po stránke ekonomickej, technickej ako i právnej. Ide o problematiku komplexných činností a úkonov súvisiacich s opravami, údržbou, realizovaním pravidelných odborných prehliadok (revízií) príslušných technických zariadení, vedením účtovníctva, sledovaním platieb až po ich spracovanie do ročného vyúčtovania, vymáhaním nedoplatkov a sledovaním zákonov a vyhlášok súvisiacich so správou. Kvalita takejto správy domu závisí od skladby vlastníkov v dome a ich účasti v orgánoch spoločenstva. Pokiaľ sa v dome nachádzajú vlastníci so vzdelaním a praxou v oblasti technickej, energetickej, ekonomickej a právnej a sú ochotní venovať časť svojho voľného času správe domu, môže byť táto forma skutočne tou ideálnou. V praxi sa však táto situácia vyskytuje zriedkavo. Častokrát, aj keď sa daná odbornosť a ochota nájdu, dlho daným vlastníkom nevydrží. Musia riešiť nepríjemné situácie, dostávajú sa do konfliktu s neplatičmi a stávajú sa často terčom nespravodlivých osočovaní nespokojnými vlastníkmi. Po 2-3 rokoch to sami vzdajú a nových je problém presvedčiť. 2.variantom výkonu správy SVB, ktorý nastupuje po vzniku horeuvedenej situácie je, že SVB využije služby firmy zaoberajúcou sa správou bytov. Táto možnosť je zaujímavá tým, že zabezpečením služieb spojených so správou bytového domu je poverený príslušný správca mandátnou zmluvou, kde sú presne určené a vymedzené jeho práva a povinnosti. Pričom samozrejme sú naďalej zachované práva samosprávy SVB, kde spoločenstvo je naďalej správcom a mandatár je poverený viesť a zabezpečovať agendu a činnosti spojené so správou domu. To znamená že SVB má naďalej plnú kontrolu nad svojimi peniazmi. Výhodou tejto kombinácie SVB a správcu je využitie flexibilnejšieho rozhodovania SVB, odborných schopností a kapacít správcu. Malou nevýhodou môže byť vyššia cena za správu, keďže vlastníci platia orgány spoločenstva a správcu ako mandatára.
Druhou formou správy je uzavretie zmluvy o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcovskou spoločnosťou. Táto forma správy môže byť rovnako veľkou výhodnou ako i nevýhodnou. Záleží na výbere konkrétnej správcovskej spoločnosti, ktorých je mnoho, avšak rozsah a kvalita ich služieb, odbornosti, úrovne komunikácie a spoľahlivosti je veľmi rozdielna. V takomto prípade formy správy zodpovednosť, peniaze bytového domu a rozhodovacie procesy preberá na seba správca. Preto sa treba snažiť správne rozhodnúť, kde dáte Vaše peniaze a komu správu Vášho majetku.

Späť