Kontrola správcu pri nakladaní s financiami vlastníkov

28.08.2012

Povinnosť správcu umožniť kontrolu nakladania s financiami vlastníkov vyplýva priamo zo zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov § 8b odsek 2. písm. f: " Pri správe domu je správca povinný umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv". V snahe o čo najvyššiu mieru transparentnosti medzi vlastníkmi a správcom je vhodné, ak správca umožní a poskytne prístup k informáciám nad rámec povinností, ktoré mu predpisuje zákon.
V praxi sa nám osvedčili najmä tieto metódy:

  • mesačné zasielanie elektronických výpisov z bankového účtu zástupcom vlastníkov
  • pravidelné informovanie vlastníkov o čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv spolu s jeho aktuálnym zostatkom a to formou e-mailovej komunikácie alebo vyvesením na nástenku vo vchode
  • sprístupnenie bankového účtu bytového domu zástupcom vlastníkov prostredníctvom pasívnej formy internetbankingu
  • ďaľšie možnosti podľa požiadaviek vlastníkov

Kontrolu nad financiami vlastníkov je vhodné zabezpečiť aj priamo v zmluve o výkone spravy a to stanovením finančných limitov a podmienok pre správcu za akých môže disponovať s prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv.

Späť