Ekonomika správy

 • otvorenie a spravovanie samostatného bankového účtu vo vybranej banke pre každý bytový dom, resp. pre jednotlivý vchod
 • vedenie aktuálneho a prehľadného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, formou spoľahlivého účtovného softwaru s pravidelným zálohovaním dát
 • vedenie hotovostnej pokladne
 • objektívne vypočítanie výšky úhrad mesačných preddavkov jednotlivým vlastníkom súvisiacich s užívaním bytov, nebytových priestorov, garáží, spoločných zariadení a priestorov
 • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie týchto úhrad za účelom minimalizovania vzniku nedoplatkov, ich okamžitého riešenia a podania správy povereným zástupcom vlastníkov
 • prehľadná evidencia hospodárenia s finančnými prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv
 • úhrady faktúr za práce a služby dodávateľským organizáciám súvisiacich s prevádzkou bytového domu až po kontrole ich oprávnenosti
 • vypracovanie a podanie daňových priznaní za spoločenstvá vlastníkov bytov
 • poistenie bytového domu vo vybranej poisťovni
 • sledovanie, evidencia a úhrady nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží:
  • teplo
  • teplá úžitková voda
  • plyn (kotolňa v bytovom dome)
  • vodné a stočné
  • osvetlenie spoločných priestorov a areálu bytového domu
  • prevádzka a údržba výťahov
 • vyúčtovanie skutočných nákladov jednotlivým vlastníkom za plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov, garáží, spoločných zariadení a priestorov najneskôr do 31.5.nasledujúceho kalendárneho roka
 • ročné vyúčtovanie celkových nákladov na prevádzku bytového domu za uplynulý hospodársky rok je predložené na schôdzi vlastníkov, ktorú zvoláme najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka
 • komplexná správa budov - Facility Management
 • zabezpečenie najlepších cien dodávok energií a služieb
 • prístup zástupcov vlastníkov k účtu bytového domu cez internet
 • Otvorenie a spravovanie bankového účtu
 • Vedenie prehľadného účtovníctva
 • Vyhodnocovanie a sledovanie úhrad za účelom minimalizovania vzniku nedoplatkov
 • Poistenie bytového domu
 • Ročné vyúčtovanie nákladov