Technika správy

 • údržba a opravy spoločných priestorov a zariadení domu v potrebnej miere a rozsahu alebo na základe požiadaviek väčšiny vlastníkov v súlade s predpismi o technických zariadeniach, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane
 • pravidelné obhliadky domu spojené s odstraňovaním drobných závad
 • zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe nad stanovený finančný limit
 • technická, cenová a vecná kontrola objednaných a vykonaných prác
 • technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie zmien
 • servis a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení:
  • výťahov
  • plynových kotlov
  • tlakových nádob
  • komínov
  • elektrických zariadení
  • požiarnych prístrojov a hydrantov
  • prípadne ďalších zariadení podliehajúcich zo zákona povinným servisom a odborným prehliadkam
 • uzatvorenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií a služieb
 • pravidelné odpočty, ich vyhodnocovanie a kontrola spotreby
 • hlásenie odpočtov dodávateľským organizáciám
 • zabezpečenie deratizácie podľa všeobecne záväzných nariadení
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie)