Komplexná
správa

bytových
domov

Váš prehliadač nepodporuje SVG.

VITAJTE

O spoločnosti

Vítame Vás na stránke správcovskej spoločnosti AVELER, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti správy nehnuteľností od roku 2007.

Poskytujeme služby spojené so správou nehnuteľností na profesionálnej úrovni, čo znamená, že vlastníci bytov, nebytových priestorov a budov sú odbremenení od starostí spojených s procesom prevádzky a údržby.

Ponúkame odborné skúsenosti v oblasti správy, ktoré sú zárukou úspešnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Počas dlhoročnej činnosti sme nadobudli skúsenosti v oblasti výkonu správy a obnovy bytového fondu v zmysle platnej legislatívy.

Sme presvedčení, že svojim serióznym a flexibilným prístupom pozdvihneme úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy nehnuteľností a prispejeme výraznou mierou k spokojnému bývaniu vo Vašom bytovom dome.

Informácie

Ekonomika správy

 • vedenie aktuálneho a prehľadného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, formou spoľahlivého účtovného softwaru s pravidelným zálohovaním dát
 • vedenie hotovostnej pokladne
 • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie týchto úhrad za účelom minimalizovania vzniku nedoplatkov, ich okamžitého riešenia a podania správy povereným zástupcom vlastníkov
 • prehľadná evidencia hospodárenia s finančnými prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv
 • úhrady faktúr za práce a služby dodávateľským organizáciám súvisiacich s prevádzkou bytového domu až po kontrole ich oprávnenosti
 • vypracovanie a podanie daňových priznaní za spoločenstvá vlastníkov bytov
 • poistenie bytového domu vo vybranej poisťovni
 • sledovanie, evidencia a úhrady nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží: teplo teplá úžitková voda plyn (kotolňa v bytovom dome) vodné a stočné osvetlenie spoločných priestorov a areálu bytového domu prevádzka a údržba výťahov
 • vyúčtovanie skutočných nákladov jednotlivým vlastníkom za plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov, garáží, spoločných zariadení a priestorov najneskôr do 31.5.nasledujúceho kalendárneho roka
 • ročné vyúčtovanie celkových nákladov na prevádzku bytového domu za uplynulý hospodársky rok je predložené na schôdzi vlastníkov, ktorú zvoláme najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka
 • komplexná správa budov - Facility Management
 • zabezpečenie najlepších cien dodávok energií a služieb
 • objektívne vypočítanie výšky úhrad mesačných preddavkov jednotlivým vlastníkom súvisiacich s užívaním bytov, nebytových priestorov, garáží, spoločných zariadení a priestorov
 • otvorenie a spravovanie samostatného bankového účtu vo vybranej banke pre každý bytový dom, resp. pre jednotlivý vchod
 • prístup zástupcov vlastníkov k účtu bytového domu cez internet

Prezrite si

Naše služby

ZIMNÁ ÚDRŽBA AREÁLU

letná a zimná údržba priľahlých chodníkov, komunikácií a spevnených plôch.

LETNÁ ÚDRŽBA AREÁLU

udržiavanie trávnatých plôch, ošetrovanie porastov a drevín

UPRATOVANIE

upratovanie spoločných častí a zariadení bytového domu spoľahlivými a preverenými osobami

OBSLUHA KOTOLNÍ

obsluha plynových kotolní odborným a školeným personálom

VYPRACOVANIE PROJEKTOV

vypracovanie projektov na získanie finančných príspevkov (detské ihriská, vlastné plynové kotolne, ........)

SERVIS A ODBORNÉ PREHLIADKY

servis, prehliadky vyhradených technických zariadení a to : výťahov, tlakových nádob, komínov, elektrických zariadení, a iných

Informácie

Technika správy

 • údržba a opravy spoločných priestorov a zariadení domu v potrebnej miere a rozsahu alebo na základe požiadaviek väčšiny vlastníkov v súlade
  s predpismi o technických zariadeniach, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane
 • pravidelné obhliadky domu spojené s odstraňovaním drobných závad
 • zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe nad stanovený finančný limit
 • zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe nad stanovený finančný limit
 • technická, cenová a vecná kontrola objednaných a vykonaných prác
 • technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie zmien
 • servis a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení: výťahov plynových kotlov tlakových nádob komínov elektrických zariadení požiarnych prístrojov a hydrantov prípadne ďalších zariadení podliehajúcich zo zákona povinným servisom a odborným prehliadkam
 • uzatvorenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií a služieb
 • pravidelné odpočty, ich vyhodnocovanie a kontrola spotreby
 • hlásenie odpočtov dodávateľským organizáciám
 • zabezpečenie deratizácie podľa všeobecne záväzných nariadení
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie)

AVELER S.R.O.

Sposôb správy

Správu bytových domov zabezpečujeme na základe:

 • Zmluvy o výkone správy
 • Mandátnej zmluvy - Spoločenstvá vlastníkov bytov
veza_euphoria_visual_01-2722247227

12

rokovskuseností

KONTAKT

Napíšte nám

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte priamo alebo prostredníctvom formulára.

Adresa:

Kalinčiakova 48
903 01 Senec
Bytový dom
1. posch.
.

.

Úradné hodiny

Pondelok:  14:00 – 18:00
    Štvrtok:      14:00 – 18:00
...

.

Osoba zodpovedná za ekonomiku správy

Ing. Miloš Naništa
telefón: 0903 433 029
e-mail: info@aveler.sk

.

Osoba zodpovedná za techniku správy

Ing. Roman Guoth
telefón: 0907 493 432
e-mail: info@aveler.sk