Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto sme?

Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť AVELER, s.r.o., so sídlom Zemplínska 3,  903 01, Senec, IČO: 36 839 540, Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48123/B

Aké údaje o vás spracúvame?

Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň si musíme splniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti.

účely a právna základy spracúvania osobných údajov

Ak patríte medzi vlastníkov bytov, nebytových priestorov, alebo zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, spracúvame vaše osobné údaje v rámci činností:

Účel spracúvania

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Zmluvná agenda spoločnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, príprava a plnenie zmlúv o výkone správy)

Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, údaje uvedené v komunikácii

Vedenie účtovnej a ekonomickej agendy

Nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb (v zmysle GDPR)

Nariadenie GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) – zákonná povinnosť

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Plnenie povinností výkonu správy nehnuteľností (meranie vykurovania a spotreby energií, ročné vyúčtovania, služby súvisiace s užívaním bytov) 

Nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, údaje o vlastníctve, údaje o spotrebe energií, údaje o platbách,

Zverejňovanie dlžníkov pre účely ochrany majetku vlastníkov

Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, údaje uvedené v reklamácii

Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov

Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, údaje týkajúce sa právnych nárokov

Ak patríte medzi obyvateľov, alebo návštevníkov domov ktoré monitorované kamerovým systémom vaše osobné údaje spracúvame v rámci činností:

Účel spracúvania

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Kamerový systém so záznamom pre účely ochrany majetku a osôb

Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ

Obrazový záznam osoby v monitorovanom priestore

 

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie

 • Spoločnosť poskytujúca služby pre vedenie účtovníctva
 • Poskytovatelia IT podpory a poskytovatelia telekomunikačných služieb
 • Poskytovatelia služieb pre online reklamu a prevádzkovatelia sociálnych sietí
 • Spoločnosť zabezpečujúca služby ochrany objektu

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Iné orgány verejnej správy, pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu

 

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, alebo tretia strana. V prípade kamerových systémov je doba uschovávanie záznamu 72 hodín. V prípade preukazovanie, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov do doby premlčania nárokov. T.j. 3 roky pre občiansko-právne spory a 4 roky pre obchodno-právne spory.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruk a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť osobne, alebo poštou doručením žiadosti na našu adresu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej kontaktné informácie, o čo žiadate a prípadne vašu žiadosť doplňte o informácie, ktoré nám pomôžu vybaviť ju.  

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

Ako nás môžete kontaktovať

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo máte otázky môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese:

AVELER, s.r.o.

Zemplínska 3

903 01 Senec

Email: info@aveler.sk